Furnise

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm. dalej jako: RODO) oraz na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) chcielibyśmy Panią/Pana poinformować o następujących kwestiach:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DRAWEX A.C.M.T. DRYWA SP. J.  z siedzibą w Małkowie, ul. Gdyńska 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 73664, posiadająca REGON 366053688, NIP 5892029552, (dalej jako: Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

listownie na adres: 83-330 Małkowo ul. Gdyńska 31

przez e-mail: biuro@furnise.eu

  1. Pełnomocnik spółki ds. ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych – Tomasza Drywa. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Sposoby kontaktu:

listownie na adres: 83-330 Małkowo ul. Gdyńska 31

przez e-mail: tomaszdrywa@furnise.eu

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO, mianowicie dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych lub niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji umowy.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.

  1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

prawo dostępu do danych osobowych,

prawo żądania sprostowania danych osobowych,

prawo żądania usunięcia danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Będzie mogła Pani/Pan mógł przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw proszę skontaktować się z Administratorem lub z naszym pełnomocnikiem (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail,

Prawo wniesienia skargi do organu, tj. przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozdrawiam,

Administrator Danych DRAWEX A.C.M.T. DRYWA Sp. J.